Tin tức

Trên ruy băng Printronix P8000/P7000 17K ghi Expired Sep 2023 nghĩa là gì?

Ruy băng Ruy băng Printronix P8000/P7000 17K ( p/n 255049-103) in được 17.000 trang in

Trên ruy băng có chip, con chip này sẽ giới hạn số bản in và thời gian in

Cụ thể , khi trên ruy băng Printronix P8000/P7000 17K ghi : “Expired by Sep 2023 ” nghĩa là hạn dùng của ruy băng đến tháng 09/2023 và in được 17.000 trang in.

Khi đến tháng 09/2023 thì ruy băng sẽ bị khóa, không in được nữa cho dù chưa in được 17.000 trang. Hoặc đã in được 17.000 trang in mà chưa đến tháng 09/2023 thì ruy băng vẫn bị khóa, không in được.